Aktuální kurz:
  • EUR: 26.690 (10.07.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality

e-Aktuality

Ministerstvo financí ČR se snaží vytvořit spolehlivější a bezpečnější systém pro elektronickou evidenci tržeb, oproti Chorvatsku, kde systém běží od roku 2013.
Od 1.7.2015 se přenesená daňová povinnost rozšířila o obiloviny a technické plodiny.
Téměř 1/3 nezaměstnaných je ve věku nad 50 let, z tohoto důvodu se Ministerstvo práce a Úřad práce snaží podpořit tuto skupinu nezaměstnaných různými způsoby.
Od počátku roku 2016 se minimální měsíční mzda vzroste na 9 900 Kč a hodinová minimální mzda vzroste na 58,70 Kč.
Od roku 2016 budou kontrolovat experti z Finačního úřadu původ majetku.
Od 1. ledna 2016 budou mít povinnost vybrané subjekty podávat údaje z daňových dokladů formou kontrolního hlášení.
Nově mohou notáři provádět od poloviny května on-line zápisy do obchodního rejstříku.
Dle § 38 zákona č. 582/1991 Sb. zaměstnavatel vede pro každého občana tzv. ELDP, který je účastníkem důchodového pojištění za jednotlivý kalendářní rok.
Zaměstnavatel se může tímto způsobem vyhnout povinnosti proplácet zaměstnancům přesčasy.
SÚPM je pracovní místo, které buď zřizuje zaměstnavatel nové pracovní místo nebo vyhrazuje a obsazuje je uchazeči o zaměstnání.
Lhůta pro zaplacení z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2015 končí 1. června.
Společnosti, které uplatňují odpočet na výzkum a vývoj by měli být zvláště opatrní při způsobu kalkulace nákladů zahrnovaných do tohoto odpočtu.
Živnostníci musí nejpozději do pondělí 4. května odezvdat na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení přehledy o příjmech a výdajích.
Hlavním důvodem zavedení elektronické evidence tržeb je zamezení daňových úniků.
Třebaže se často překrývá s pojmem spotřebitel (ten bude téměř vždy považován za slabší stranu), jde o pojem širší, např. to mohou být i právnické osoby.
Formulář a pokyny k vyplnění kontrolního hlášení bude zveřejněno v průběhu dubna 2015.
Toto online „konto“ poslouží zaměstnancům jako nástroj kontroly.
Zákon o evidenci tržeb měl několik připomínek, které Ministerstvo financí vypořádalo. Pokud je tedy vláda schválí budou v ní tyto novinky:
Nejste schopni řádně a včas zaplatit daň?
Nejvyšší soud judikoval pod sp. zn 29 Cdo 3919/2014, že plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu, není neplatná, není-li pochyb o tom, kdo plnou moc udělil.
Novinky v režimu osvobozených příjmů
Jak jsme již dříve v akualitách uváděli od 1.1.2015 je povinnost podávat
Pokud máte s jedním zaměstnavatelem více dohod o pracovní činnosti naráz, tak se vaše měsíční odměny sčítají - za předpokladu,
Od 5. února 2015 se změnily průměrné ceny půdy stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 298/2014 Sb..
Od loňského roka se počet nespolehlivých plátců zvýšil.
U tohoto projektu – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců se od 2.února 2015 značně změnily podmínky.
Nový občanský zákoník nově zavádí tzv. profesní odpovědnost.
Limit pro platby do 350 000 Kč, byl snížen na 270 000 Kč.
Tato sazba pro výpočet pojistného se ruší a zůstává jednotná sazba 25 % pro všechny zaměstnavatele