Aktuální kurz:
  • EUR: 26.690 (10.07.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality

e-Aktuality

Zaměstnavatel má povinnost plnit povinný podíl vztahující se k osobám se zdravotním postižením.
Od 1.1.2015 může FÚ prominout vzniklé vybrané sankce např. penále, úrok z prodlení, úrok z posečkané částky daně.
Rozšíření povinnosti elektronického podání daňových přiznání a dalších písemností vůči finačnímu úřadu
Tato novela zavádí od 1. 1. 2015 sankci za porušení povinnosti zaměstnavatele mít v místě pracoviště originály či alespoň kopie dokladů
Původně měla novinka rozšíření přenesení daňové povinnosti platit již od počátku roku 2015, díky zpožděnému projednávání se tento režim uplatní s účinností od 1. dubna 2015,
Nárok na důchod vzniká dosaženým věkem, ale také tzv. „odpracovanými“ roky.
Elektronické podání kontrolního hlášení,
Od nového roku je zavedena třetí sazba DPH, ve výši 10 %
Od 1. 1. 2015 nedochází ke snížení obratu, nýbrž výše obratu zůstává stejná, tedy pro povinnou registraci
U dílčího plnění bude možná oprava základu a výše daně ve lhůtě 3 let od převzetí celkového díla.
Novela rozšiřuje dobrovolnou registraci za identifikovanou osobu pro osoby povinné k dani – neplátce.
Ke zvýšení může dojít pouze na základě usnesení valné hromady (rozhoduje 2/3 hlasů, nestanoví-li společenská smlouva jinak) a musí být pořízen notářský zápis.
Máte založenou datovou schránku, ale nevyužíváte ji?
Rozšíření přenesené daňové povinnosti -
Konec roku už nám klepe na dveře a s ním přicházejí i firemní večírky či dárky
Dříve museli všichni bez výjimky podávat elektronické tiskopisy při komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení.
Dochází ke změně u zaměstnavatelů, kteří mají průměrný měsíční počet zaměstnanců nižší než 26,
Pokud vlastníte nemovitost ve městě, kde dojde ke změně koeficinetu – nemusíte vyplňovat nové daňové přiznání.
Od roku 2015 se vrací staronový termín ročního zúčtování, a to 31. března s tím,
Jedná se o tzv. sankci, kdy správce daně zadržuje příliš velkou dobu nadměrný odpočet
Za obchodní korporaci bude moci jednat pouze jeden statutární orgán,
Pokud uhradíte po 1. lednu 2015 svou daňovou povinnost na již zrušený bankovní účet finančního úřadu,
Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích nově opravňuje každého jednatele s.r.o. a člena představenstva a.s.
OSVČ nemusí přerušovat podnikání za předpokladu, že pobírá mateřskou a samostatnou výdělečnou činnost za ní vykonává zaměstnanec nebo spolupracující osoba.
Počátkem roku 2015 bude možné zaplatit daňové přiznání on-line.
Díky speciálnímu přiznání bude potřeba přiznávat i osvobozené příjmy, ale jenom ty, které přesáhnout částku 5 mil. Kč.
Jedná se o prokazování tedy identifikaci majetku, který značnou měrou neodpovídá prohlášení příjmů poplatníka,
Od nového roku přichází změna ve zdravotním pojištění.
Nově od 1. 1. 2015 bude možnost získat porodné i na druhé narozené dítě, a to ve výši až 10 000 Kč.