Aktuální kurz:
  • EUR: 26.905 (01.10.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Jednostranné změny všeobecných obchodních podmínek dle nového občanského zákoníku

Jednostranné změny všeobecných obchodních podmínek dle nového občanského zákoníku

Velmi rozšířený nástroj smluvního práva zvaný všeobecné obchodní podmínky (VOP) se v novém občanském zákoníku dočkal významného zpřesnění, mj. je vůbec poprvé výslovně upravena možnost jednostranné změny VOP.

Zákon pro to však stanoví několik podmínek, z nichž ty zásadní lze shrnout takto:

a) VOP jsou součástí smluv, které podnikatel v běžném obchodním styku uzavírá s větším počtem osob (odběratelů, stálých zákazníků) a které zavazují dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu;

b) možnost jednostranné změny VOP je výslovně sjednána ve smlouvě;

c) změny VOP lze provést jen v přiměřeném rozsahu (otázka přiměřenosti může být posuzována případ od případu);

d) změna VOP je v dostatečném předstihu prokazatelně oznámena druhé straně;

e) přímo ve smlouvě je ujednáno právo druhé strany odmítnout změněné VOP tím, že tato druhá strana bez dalších postihů vypoví celou smlouvu; výpovědní lhůta musí být sjednána v takové délce, aby druhá strana měla možnost bez potíží si včas zajistit jiného dodavatele obdobných služeb či zboží.