Aktuální kurz:
  • EUR: 25.700 (15.02.2019)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Pokyn valné hromady členu statutárního orgánu

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích nově opravňuje každého jednatele s.r.o. a člena představenstva a.s.

požádat valnou hromadu i bez souhlasu ostatních členů statutárního orgánu o pokyn týkající se určité otázky či rozhodnutí, před nimiž statutární orgán stojí a které se nyní mohou týkat i obchodního vedení společnosti. Udělí-li valná hromada pokyn a ten se ukáže jako chybný, budou ti společníci či akcionáři, kteří pro něj hlasovali, odpovídat za vzniklou škodu společně a nerozdílně s těmi členy statutárního orgánu, kteří při provádění pokynu nejednali s péčí řádného hospodáře. Žádost o udělení pokynu musí mít formu hlasovatelného usnesení valné hromady, návrh usnesení (i variantní) musí být uveden již v pozvánce na valnou hromadu. Zákon však přitom nestanoví valné hromadě povinnost nějaký pokyn udělit.