Aktuální kurz:
  • EUR: 25.810 (19.06.2018)

Facebook link
EUREGNIA.cz > Odborné informace > e-Aktuality > Článek

Rekodifikace správního trestání

Dosavadní přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. bude v příštím roce nahrazen dvěma předpisy –

zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (z. č. 250/2016 Sb.) a zákonem o některých přestupcích (z. č. 251/2016 Sb.) Účelem rekodifikace je především částečné sjednocení úpravy správního trestání, která v současnosti zná přes 7.000 skutkových podstat roztříštěných ve více než 250 zákonech. Dojde též ke sjednocení doposud odděleného trestání přestupků spáchaných nepodnikajícími fyzickými osobami a jiných správních deliktů, jichž se dopouštějí právnické osoby či OSVČ. Navzdory těmto změnám však bude i po rekodifikaci nadále nutno zkoumat, zda zvláštní předpisy neobsahují odlišnou úpravu oproti obecným normám.