Aktuální kurz:
  • EUR: 25.525 (05.12.2019)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Vyplacení podílu na zisku (dividendy, tantiémy) v akciové společnosti

O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo v návaznosti na usnesení valné hromady a samo také provádí výplatu.

Dospěje-li však představenstvo k závěru, že usnesení valné hromady o rozdělení zisku je
v rozporu se zákonem či stanovami, nesmí o výplatě rozhodnout ani ji provést, a to pod sankcí osobního ručení za vrácení neoprávněně vyplaceného podílu. Překážkou výplaty by bylo jmenovitě to, že by si společnost vyplacením podílu přivodila úpadek nebo by se snížil vlastní kapitál a.s. Pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka dále nesmí překročit výši zisku zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a o povinné příděly do rezervních a jiných fondů. Po opadnutí případné zákonné překážky je však předtavenstvo povinno zisk vyplatit.