Aktuální kurz:
  • EUR: 26.280 (07.08.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Zvýšení základního kapitálu v s.r.o. dle nového zákona o obchodních korporacích

Zvýšení základního kapitálu v s.r.o. dle nového zákona o obchodních korporacích

Ke zvýšení může dojít pouze na základě usnesení valné hromady (rozhoduje 2/3 hlasů, nestanoví-li společenská smlouva jinak) a musí být pořízen notářský zápis.

Zvýšení je možné následujícími způsoby:

Stávající společníci převezmou („upíšou“) vkladovou povinnost ke zvýšení dosavadních vkladů, nebo se nově přistoupivší společníci zaváží k novému vkladu; závazek se přebírá jednostranným prohlášením s úředně ověřeným podpisem, doporučuje se podrobněji upravit podmínky splácení samostatnou smlouvou o vkladu.
Zvýšení se provede z vlastních zdrojů s.r.o.
Kombinací obou předchozích způsobů.

Oproti předchozí úpravě obchodního zákoníku může nyní společník vlastnit více podílů, nový vklad tedy nemusí přirůstat k jeho dosavadnímu podílu, nýbrž může představovat nový podíl např. jiného druhu. Stejně tak již není stanovena minimální výše vkladu. Co zůstalo zachováno, je přednostní právo stávajících společníků na zvýšení kapitálu peněžitými vklady.