Aktuální kurz:
  • EUR: 25.405 (15.10.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Aktualizace programu kompenzační bonus

Aktualizace programu kompenzační bonus

12.01.2021
Přinášíme vám aktuální novinky k vládnímu programu kompenzační bonus týkající se nároků OSVČ, společníků s.r.o. i zaměstnanců na DPP či DPČ.

GFX | prispevky_web | 2.jpg

Novinky ke kompenzačnímu bonusu

Podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a osoby pracující na DPČ a DPP náleží jen v přímo zasažených hospodářských odvětvích. Omezená činnost musí být současně převažujícím zdrojem obživy v rozhodném období 1. 6. až 30. 9. 2020. O bonus mohou dále žádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou. Kompenzační bonus náleží za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních opatření, a to v současnosti za max. 111 dní v období 5. 10. 2020 až 23. 1. 2021.

Nárok OSVČ

Zde musí jít o osobu samostatně výdělečně činnou ve smyslu zákona o důchodovém pojištění, přičemž může jít o samostatnou činnost hlavní, vedlejší i osobu spolupracující. Překážkou není souběžná závislá činnost (pracovní poměr), přerušení či ukončení samostatné činnosti kvůli vládním opatřením a nově ani pobírání ošetřovného, podpory z programů Antivirus či příspěvků z programu Covid Nájemné.

Nárok společníků s.r.o.

V tomto případě musí jít o s.r.o. s nejvýše 2 společníky, případně více společníky, kteří jsou členové jedné rodiny. S.r.o. musela za předchozí zdaňovací období překročit obrat 180.000 Kč a její převažující činnost musí být bezprostředně omezena vládními opatřeními. Společník musí být fyzická osoba a rezident ČR k 5. 10. 2020 a převažující část jeho příjmů musí pocházet z činnosti zasažené s.r.o.

Nárok zaměstnanců pracujících na DPČ či DPP

Zaměstnancem pracujícím na DPP či DPČ, kterému připadá nárok na kompenzační bonus, musí být osoba min. 3 měsíce ze 4měsíčního rozhodného období (1. 6. až 30. 9. 2020) na základě těchto dohod účastna nemocenského pojištění a současně nevykonávala jinou činnost, v jejímž důsledku by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, a to za předpokladu, že práci podle DPČ či DPP nemohla vykonávat z důvodů na straně zaměstnavatele (nikoli zaměstnance), které nastaly v důsledku vládních opatření proti koronaviru.

Pro více informací navštivte www.mfcr.cz.