Aktuální kurz:
  • EUR: 25.405 (15.10.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > Nabízené služby > Další služby

Další služby

ZASTUPOVÁNÍ PŘED ORGÁNY STATNÍ SPRÁVY

Naše společnost zastupuje klienty na základě plné moci (na určitý úkon ale i kompletní) před všemi orgány státní správy.

VÝSTUP ZASTUPOVÁNÍ PŘED ORGÁNY STATNÍ SPRÁVY

Profesionální a efektivní jednání s orgány státní správy dokumentuje protokol o výsledku tohoto jednání pro klienta.

SPRÁVA PLATEB

Provádíme správu plateb pro domácí i zahraniční společnosti nebo M.E.P.

INTRASTAT

Zpracováváme statistiku Intrastat pro přijaté i odeslané zboží a služby.

Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy. Do Intrastatu se vykazují údaje o zboží, které má status Evropského společenství a nepodléhá tak celnímu dohledu ani nevzniká povinnost předkládat ho celním orgánům k provedení celního řízení s podáním celního prohlášení. Povinnost vykazovat data pro Intrastat však nevzniká osobě, která není v ČR registrována k DPH a nemá tak povinnost podávat přiznání k DPH (neplátce DPH). Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob registrovaných nebo identifikovaných k DPH v ČR, které překročí osvobozující hodnotový práh zvlášť při přijetí a zvlášť při odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazů pro Intrastat. Osvobozující práh je stanoven pro odeslání i příjetí stejný – 12 milionů Kč. Překročení osvobozujícího prahu si sleduje každý subjekt, kterému by mohla vzniknout povinnost vykazovat údaje do Intrastatu sám, zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží, a to v rámci každého kalendářního roku počínaje od 1. ledna.