Aktuální kurz:
  • EUR: 25.405 (15.10.2021)

Facebook link
EUREGNIA.cz > Partneři a klienti

Partneři a klienti

DATA | logo.png

DATA | Nora_LOGO_fullcolor_RGB.png

Vzdělávání u nás v době mimořádných opatření

Součástí projektu „Implementace doporučení genderového auditu v EUREGNIA, s.r.o.“ je vzdělávání a koučink zaměstnankyň a zaměstnanců. Aktivity vždy probíhaly prezenčně, ale koronavirová opatření nás přiměla k přechodu na novou, onlinovou formu školení. V průběhu října a listopadu 2020 proběhla celkem 3 školení, kde jsme využili přítomnost lidí na pracovišti a vytvořili týmy, které se propojily s těmi lidmi, co kvůli opatřením pracovali z domu. Nový model vzdělávání se osvědčil.

Společné online vzdělávání bylo proloženo skupinovou prací, vznikly užitečné dokumenty navázané na potřeby z praxe. Obsah školení rozvíjel témata, která se vinou celým projektovým obdobím. Jsou to klíčové kompetence - systematičnost, týmová spolupráce a komunikace - v různých formách využití. Respektující přístup v jednáních, obrana proti manipulaci a systematické naplňování cílů v souladu s hodnotami zdravé společnosti jsou nadčasová a důležitá témata. Ceníme si možnosti dále se rozvíjet a osvojovat si při tom pokročilejší technologie.

PARTNEŘI

 

CENTRUM AKROPOLIS

Jsme partneři projektu "Potřebujeme genderové brýle?" Projekt centra Akropolis podpořený OP LZZ, 2012-2015.

 GFX | kunovice.jpg Podnikatelský Inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s.r.o.

Vyhledali jsme vhodné kandidáty do soutěže „Vstřícný zaměstnavatel 2013“.

Valašský film DĚDA

… jaro, dožínky, Vánoce na Valašsku, svatojánské ohně... Zajímá vás jak to vše prožívali naši předkové? A jak se žije na Valašsku teď?

Sledujte s námi velké prázdninové dobrodružství sourozenců Frantíka a Aničky z Prahy, kteří přijíždějí za dědečkem na Valašsko. V celovečerní rodinné komedii s nimi prožijte prázdninová dobrodružství nejen na dědově chalupě. Že vnoučci přijíždějí na prázdniny ví celá dědina. Některé věci ale před nimi musí lidé z vesnice držet pod pokličkou. On totiž ten náš děda není jen tak obyčejný chlap z Valach... Příběh vás provede historií, zvyklostmi, řemesly, nářečím, přírodou a událostmi současného i dobového Valašska. Vše s dědovi vlastním humorem, za účasti svérázných domorodců, s napětím dramatických momentů i překvapivých rozuzlení.

 ...odložte na chvíli mobily, tablety a klávesnice počítačů...

Zastavte čas a přijďte s rodinou do kina. Užijte si nový Valašský film DĚDA, kterého jsme partnerem.

 

POMÁHÁME

GFX | benefice_logo_web.jpg Benefice pro Báru
  EUREGNIA se rozhodla podat pomocnou ruku v rámci projektu BENEFICE PRO BÁRU. Benefice byla pořádána na podporu sedmileté Báry, která trpí spinální svalovou atrofií. Akce se konala v sobotu 31. 5. 2014 a EUREGNIA ji podpořila věcným darem do tomboly, jejíž výnos bude věnován na nákup speciálního vozíku a speciálního koupacího lehátka pro Báru.

GFX | babybox.jpg Nemocnice Uherské Hradiště
  Dne 15.8.2013 byl v Uherskohradišťské nemocnici slavnostně uveden do provozu 57.babybox. EUREGNIA s.r.o. je jedním z dárců na jeho zřízení.


Dále pomáháme:
 

 
 
 
 

ODBORNÉ PRAXE


 EUREGNIA podporuje Nadané studenty

 

Ve svých řadách rádi vítáme kolegy, kteří jsou odborníky ve svém oboru, a především lidi zapálené pro svou práci. Proto jsme se rozhodli zapojit do projektu Nadaní studenti, který realizuje Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Projekt je určen pro aktivní studenty v bakalářských i navazujících magisterských studijních programech. Studenti mohou v rámci projektu spolupracovat s významnými firmami, mezi které se zařadila i EUREGNIA.

Studenty čeká stáž ve vybrané firmě, práce na zadaném projektu a především neocenitelná praktická zkušenost, která se jim do budoucna stane obrovskou výhodou při uplatnění na trhu práce. Někteří ze studentů dokonce mohou po ukončení stáže získat zaměstnání přímo ve firmě, kde stáž v rámci projektu absolvovali. Minimálně však odejdou s certifikátem, který jim poslouží jako doklad o dalším vzdělání.

  

VÝSLEDEK PROJEKTU NADANÍ STUDENTI FAME UTB: VERONIKA ABSOLVOVALA STÁŽ V EUREGNII

„Stáž v Euregnii (projekt Nadaní studenti) pro mě byla velkým přínosem. V průběhu stáže jsem měla možnost si ověřit své teoretické poznatky v praxi a vyzkoušet mnoho nového. Ověřila jsem si, jak náročná, ale i zajímavá může práce být, a že vyžaduje nejen logické myšlení a smysl pro detail, ale také notnou dávku kreativity. Řešení některých zadaných úkolů pro mě bylo výzvou, která mě však velmi posunula a získala jsem cenné zkušenosti.

Souběžně s projektem/stáží jsem si uvědomila své silné a slabé stránky a zjistila tak, na kterých z nich je třeba více zapracovat, abych mohla lépe využít svůj potenciál.

Za tuto příležitost pracovat na zajímavých úkolech v příjemném prostředí firmy jsem moc vděčná a doporučuji ji využít i svým kolegům.“

Veronika Várošová

 

Veškeré informace o projektu Nadaní student najdete zde: http://ns.fame.utb.cz/index.html

 

Projekty EU

 DATA | logo.png 

 

 DATA | Nora_LOGO_fullcolor_RGB.png

 

Projekt "Implementace doporučení genderového auditu v EUREGNIA s.r.o."

1. července 2019 byl zahájen partnerský projekt s názvem "Implementace doporučení genderového auditu v EUREGNIA s.r.o.". Projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky z programu Operační program pro Zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu a bude trvat 30 měsíců. 

 

Zpráva o průběhu projektu:

V první fázi ředitelka firmy Euregnia, Ing. Ivona Huňková a senior expertka GIC Nora, Mgr. Kateřina Hodická v konzultaci s dalšími zapojenými osobami nastavili akční plán s harmonogramem aktivit. Od září proběhly workshopy pro zjištění silných stránek a preferencí zaměstnankyň a zaměstnanců firmy Euregnia, Součástí byla typologie osobnosti s použitím různých testů z oblasti kariérního poradenství, vyhodnocení lektorkou Mgr. Dagmar Mega a následným výkladem. Vysvětlení k jednotlivým typům osobností je přínosem jednak pro týmovou spolupráci a také výchozím bodem pro další vzdělávání v oblasti komunikačních strategií při kontaktu s klienty a dalšími subjekty, se kterými firma Euregnia spolupracuje. Během projektu budeme také zdokonalovat náborový postup při přijímaní nových zaměstnanců/kyň. Zde je znalost složení týmu a požadavků na nové zaměstnance také klíčová. Po typologii osobnosti probíhají návazné individuální konzultace pro upřesnění vzdělávacích potřeb a související další profesní vzdělávání i aktivity pro osobnostní rozvoj. Připravujeme se na development centrum – což je nástroj pro intenzivní zmapování úrovně klíčových kompetencí potřebných pro jednotlivé pracovní pozice a plán profesního rozvoje. O dalším průběhu projektu přineseme brzy podrobné informace.

 

Máme zkušenost s development centrem!

Ještě nedávno většina z nás v EUREGNIA týmu netušila, co si představit pod pojmem development centrum. Věděli jsme, že je to nějaký nástroj používaný v personalistice, a to většinou velkými firmami, ale konkrétnější představu o tom, co nás díky projektu čeká, jsme neměli.

Až konečně 4. listopadu 2019 jsme development centrum zažili na vlastní kůži. Na pracoviště k nám hned po ránu přišly čtyři hodnotitelky z GIC NORA týmu. Krátce se nám představily a mohlo se začít. I když vlastně ten začátek pro nás nastal o hodně dříve. Museli jsme totiž v našem týmu vymyslet a společně si odsouhlasit, na jaké tři klíčové kompetence se má development centrum zaměřovat. Měly to být charakteristiky, které jsou důležité pro práci v naší společnosti. V EUREGNIA jsme se shodli na tom, že pro úspěšnost naší práce jsou zásadní: týmová kooperace, systematičnost a komunikační dovednosti.

Tým GIC NORA pro nás připravil sérii rozmanitých aktivit, během kterých hodnotitelky pozorovaly naše individuální či společné počínání. Aktivit bylo celkem pět a skrývaly se pod rozličnými tajemnými názvy, jako např. Rytíři u kulatého stolu, Věž, Máme milion nebo Ztroskotání na moři. Některé aktivity byly více strukturované, jiné méně, v některých bylo zapotřebí pracovat v malých skupinkách, na jiných se naopak podílel celý náš pracovní kolektiv.

A celodenním plněním úkolů to neskončilo! Před Vánoci nás v EUREGNIA čekal pomyslný dárek v podobě hodnotících zpráv, které jsme dostali od hodnotitelek pod stromeček.

Development centrum:

-        Na rozdíl od běžných životních a pracovních situací se hodnotitelé a hodnotitelky po celou dobu soustředí výhradně na záznam chování účastníků a účastnic;

-        Chování zúčastněných dokládají objektivně pozorovatelnými „důkazy“ (např. výroky, neverbální projevy apod.);

-        Hodnotitelé a hodnotitelky se nezabývají osobními sympatiemi ani výsledkem práce, ale projevy chování jednotlivých účastníků a účastnic;

-        Pro větší objektivitu se hodnotitelé a hodnotitelky střídají v hodnocení různých osob;

-        DC se vždy zaměřuje na pozorování konkrétních kompetencí.

 

V roce 2020 pokračuje partnerský projekt realizovaný EUREGNIA společně s brněnskou neziskovou organizací GIC NORA. I přes potíže spojené s aktuální koronavirovou krizí, která nutí obě organizace flexibilně přizpůsobovat harmonogram projektu nepředvídatelné situaci a také nastavit nové způsoby vzájemné komunikace (včetně zintenzivnění online kontaktů), se mnohé daří. Pokračuje vzdělávání  interního EUREGNIA týmu externí expertkou Mgr. Dagmar Mega. Připravuje se profesní vzdělávání pro nově nastoupivší zaměstnankyně i zaměstnance.
 
V neposlední řadě probíhá i revize nastavení personálních procesů v EUREGNIA. Ke všem existujícím pracovním pozicím byly připraveny podrobné popisy náplně práce. Dále byly specifikovány odborné znalosti a dovednosti a také měkké kompetence nezbytné pro pracovní pozice v organizaci. Tyto informace byly včleněny do interní směrnice, která má sloužit mj. jako vodítko při náboru nových zaměstnanců a zaměstnankyň do organizace. Rovněž však bude podkladem pro nově příchozí pracovníky a pracovnice při jejich seznamování se s prací ve společnosti  EUREGNIA.

 

 

Projekt "HORIZONT"

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "HORIZONTCZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004039“ projekt pro osoby starší 50 let, které se chtějí vrátit na trh práce. Projekt je realizován společností Akropolis, z.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 28552709, http://www.akropolis-uh.cz/horizont. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost www.esfcr.cz.

 

 GFX | do_30ti_let.jpg

 

"Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji".

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

 

 

ORGANIZUJEME

GFX | nahnilicko.jpg


 

VYJÁDŘENÍ KLIENTŮ

Společnost EUREGNIA, s.r.o. jsme si vybrali z nabídek a po uskutečněných jednání v pěti firmách v Uherském Hradišti a ve Zlíně. Všechny firmy nabízely vedení účetnictví a daňové poradenství. Společnost EUREGNIA jako jediná dokázala ve své nabídce plně pokrýt naše požadavky a přidat analýzy právních norem, sestavování finančního plánu, investiční analýzy, finanční roční zprávy apod. Hned na začátku naší spolupráce pracovníci firmy EUREGNIA, s.r.o. předvedli své kvality. Do dvou dnů po podpisu smlouvy, při absenci naší bývalé účetní, se seznámili s účetnictvím firmy, zpracovali mzdy a v daném termínu připravili a podali daňové přiznání k DPH.

Využíváme outsourcing celého ekonomického oddělení od vedení účetnictví, nastavení oběhu informací ve firmě až po finanční řízení prostřednictvím outsoucingu ekonomického ředitele.

Bez spolupráce s firmou EUREGNIA, s.r.o. by nebyl úspěšně zaveden nový informanční systém Helios Orange. Musím konstatovat, že jejich podíl na implementaci informačního systému byl klíčový.

Oceňujeme podporu při získání dotací, daňovém poradenství, troufám si tvrdit, že naše vztahy jsou přátelské. A hodnotit práci našich přátel je vždy obtížné, ale pokud mohu být ve svém hodnocení pozitivní a to je tento příklad, tak se nebojím o jejich práci psát v superlativech.

 

Ing. I. V., generální ředitel

 

 

Se spoluprácí s pracovníky společnosti EUREGNIA, s.r.o. jsme spokojeni. Veškeré služby jsou poskytovány na profesionální úrovni. Oceňujeme také bezproblémovou komunikaci.

 

M. Š., zástupce vedoucího provozu

 

  

Se spoluprací jsme dlouhodobě spokojeni, služby jsou poskytovány na profesionální úrovni, velmi oceňujeme kompletnost nabízených služeb a odborné zázení dodavatele. Důležitá je pro nás záruka a aktivní účast na řešení složitějších problémů, se kterými je nucena se naše společnost občas vypořádat. Vyhovuje nám systém, ve kterém je převzata odpovědnost za celé oblasti.

 

K. T., předseda správní rady

  

 

Firma se chová vůči naší společnosti velmi korektně, na vysoké profesionální úrovni. Můžeme se vždy spolehnout, že zadaný úkol bude včas splněn bez zbytečných průtahů. Taktéž komunikace mezi našimi firmami je bezproblémová.. Mohu tedy spolupráci s firmou EUREGNIA, s.r.o. každému doporučit.

 

Mgr. D. M., jednatel společnosti

  

 

Dobrovolný svazek obcí je financován především z dotací, využíváme tedy hlavně služby v oblasti dotací, účetnictví a konzultací. Se spoluprací jsme spokojeni, oceňujeme osobní přístup a schopnost vyřešit problémy, které se ekonomiky sdružení týkají.

 

Ing. L. K., předseda DSO

 

 

Spolupráce se společností EUREGNIA, s.r.o. musím hodnoti na velmi vysoké úrovni. K tomu faktu přispívá zejména: velmi vstřícné jednání a ochotnost všech zaměstnanců společnosti EUREGNIA, s.r.o., kvalifikokvané a fundované odpovědi na mé dotazy z oblasti účetnictví a v neposlední řadě též velmi příjemné prostředí nejen pro zaměstnance ale i pro smluvní klienty a partnery zmíněné společnosti.

Výše uvedené poznatky ze spolupráce se společností EUREGNIA, s.r.o. zakládají na mém konečném hodnocení spolupráce jedním slovem – vynikající.

 

I. P., jednatel

 

 

Spolupráci hodnotíme jako dobrou a přínosnou pro naši firmu. Mimo poskytování daňového poradenství oceňujeme též zasílání bulettinu s aktualitami, týkající se účetnictví a daňových předpisů. Zajímavou novinkou byl seminář na téma Jsem dobrý šéf, uskutečněný v dubnu 2010, který byl inspirativní a velmi nás zaujal.

 

RNDr. M. M., vedoucí CA

 

 

Dohodnuté služby, ktoré pre našu spoločnosť dodáva společnosť EUREGNIA, s.r.o. možem hodnotiť jako 100% spoľahlivé a precízne. Za doslednosť z akou pristupujú k plneniu všetkých úloh, patrí všetkým pracovníkom společnosti EUREGNIA, s.r.o. z mojej strany poďakovanie.

 

H. P., jednatel

 

 

Přístup spol. EUREGNIA s.r.o. je ve všech činnostech pro naši spol. profesionální a na vysoké úrovni.

 

V. J., jednatel

 

 

Bez problémů. Jsme bez výhrad spokojeni.

 

R. H., jednatel

 

 

Spolupráce se všemi zaměstnanci společnosti EUREGNIA, s.r.o. hodnotím po stránce profesionální jako velmi kvalitní. Úroveň znalostí, vědomostí a dovedností zaměstnanců hodmotím jako adekvátní nabízeným a poskytovaným službám.

Oceňujeme ochotu všech zaměstnanců společnosti EUREGNIA, s.r.o. v přístupu k řešení přídadných problémů a komplikací k dosažení celkového výsledku. Dále pak velmi příjemné vystupování nejen při osobních návštěvách v sídle společnosti, ale i prostřednictvím zařízení komunikační techniky.

Účetní i daňové poradenství je podáváno na velmi vysoké úrovni.

 

I. P., jednatel

 

 

Bezproblémová spolupráce na profesionální úrovni.

 

J. C., jednatel společnosti

 

 

Spolupráce i přes některé nedostatky při sledování úhrad v zahraničí je dobrá.

 

Ing. B. K., majitel

 

 

Vynikající! Pracovníci vám udělají, na co si vzpomenete.

 

Mgr. P. F., majitel

 

 

Nádherná, bezproblémová komunikace a dobrá spolupráce.

 

M. D., předseda družstva

 

 

Výborná.

 

M. L., zástupce ředitele

 

 

Se spoluprací jsem celkem spokojen.

 

MUDr. M. Č., lékař

 

 

Při spolupráci se společností EUREGNIA, s.r.o. se setkáváme vždy s maximální vstřícností a profesionálním přístupem. Kladně hodnotíme především rychost, kvalitu a kompletnost nabízených služeb.

 

Mgr. D. B., ředitel společnosti

 

 

S majitelkou společnosti EUREGNIA, s.r.o. spolupracuji již od roku 1999 a po založení společností EUREGNIA, s.r.o. úspěšně spolupracujeme dále. Využívám služeb zejména v oblasti vedení účetnictví, mzdové agendy a daňového poradenství.

Veškeré služby mají trvale vysokou úroveň a jsou poskytovány odborně zdatným, příjemným a vždy ochotným týmem zaměstnanců.

 

Mgr. M. B.

 

 

Spolupráce bezproblémová, operativnost a vstřícnost. Konzultační schůzky věcné.

 

Z. K., předseda občanského sdružení

 

 

Při spolupráci se společností EUREGNIA, s.r.o. se vždy setkáváme s profesionálním přístupem. Poskytované služby jsou na vysoké úrovni a se spoluprací jsme spokojeni.

 

O. Z., jednatel

 

 

Se spoluprací jsme spokojeni. Problémy se řeší okamžitě a v přátelské atmosféře.

 

M. O., ředitelka

  

 

Spolupráce s firmou EUREGNIA, s.r.o. je zcela profesionální, příjemná a vstřícná. Vyznačuje se mimořádnou pečlivostí, fungujícím systémem komunikace, rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy.

 

O. M., jenatel společnosti

 

 

Maximální spokojenost s poskytovanými službami. Při jakémkoliv požadavku (i o pomoc), jsem se vždy setkal s velmi vstřícným přístupem a snahou o věcné řešení mých problémů.

 

Ing. P. H.

 

 

Spolehlivost, odborná způsobilost. Vyšší cena.

 

J. J., jednatel

  

 

Dávám palec nahoru.

 

J. Š., jednatel

 

 

Velice ochotní zaměstnanci společnosti EUREGNIA, s.r.o., rychlé jednání, spolehlivá a přesná společnost a vždy ve všem vždy vyšli vstříc. Doporučuji všem dokážou každý problém operativně vyřešit super......

 

M. Č., jednatel

 

 

Spolupráci hodnotíme jako výbornou. Jednání je profesionální a vstřícné. Vždy obdržíme kvalitní, odborné účetní a daňové služby.

Se spoluprací jsme velmi spokojeni, protože společnost EUREGNIA, s.r.o. zastává zásad profesionalita, záruka a diskrétnost.

 

Ing. D. S., předseda představenstva

 

 

Nemám ke spolupráci se spol. EUREGNIA, s.r.o. žádné připomínky s.r.o. byla ve všech směrech příkladná.

 

V. J., jednatel