Reference a partneři
Klienti nás doporučují

 

Vybrané projekty

 

Projekt "Implementace doporučení genderového auditu v EUREGNIA s.r.o."

 

Ředitelka Genderového informačního centra NORA sdílela svůj nevšední příběh

Počátkem února 2022 proběhlo v coworkingovém a komunitním centru HUB 123 v Uherském Hradišti neformální setkání s ředitelkou brněnské neziskové organizace Genderové informační centrum NORA. Eva Lukešová řídí od r. 2019 tuto obecně prospěšnou společnost, k jejímuž založení dali popud studující a vyučující Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně v r. 2004.

Eva Lukešová se s přítomnými podělila o zkušenosti ze své dosavadní životní cesty, která ji dovedla přes studium Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a vysokoškolská studia v Brně na Fakultě výtvarného umění a také na Fakultě sociálních studií do ředitelského křesla neziskové organizace. Upřímně sdílela obtíže, na které narážela při svých začátcích ve vedoucí funkci, a také radosti, které jí tato práce přináší. Rovněž hovořila o tom, kde nachází inspiraci pro vedení svého pracovního týmu a organizace jako takové.  

S ohledem na náplň činnosti Genderového informačního centra NORA byla na setkání otevřena mnohá témata spojená s genderovou rovností – ať se jednalo o genderové stereotypy, o rovné odměňování žen a mužů, genderovou socializaci v dětství či o pracovní úspěšnost smíšených a diverzifikovaných týmů.

Dvouhodinové akce, kterou moderovala městská radní v Uherském Hradišti Zuzana Vandame, se zúčastnilo celkem 13 osob.  Mezi hosty byly např. majitelka společnosti EUREGNIA Ivona Huňková a také ředitelka Slováckého divadla Libuše Habartová. Regionální televize Slovácko natočila a vysílala ze setkání krátkou televizní reportáž.

 

Genderový re-audit před námi

V letošním roce 2022 nás, díky projektu podpořenému z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky z OP Zaměstnanost, čeká i tzv. genderový re-audit. Můžete se ptát, co se skrývá pod tímto poněkud nepřívětivým a odtažitým názvem.

Re-audit znamená, že naše organizace něčím podobným již prošla. V průběhu května a června 2018 jsme zažili na vlastní kůži první genderový audit. Ten u nás realizovala obecně prospěšná společnost Genderové informační centrum NORA. I re-auditem nás provedou expertky a experti z této brněnské organizace, která má dlouholeté zkušenosti právě z oblasti realizace genderových auditů.

Z výrazu gender lze dovodit, že analytické aktivity se zaměřují na téma rovných příležitostí a nediskriminace zejména s ohledem na postavení žen a mužů. Nedílnou součástí genderových auditů je rovněž problematika nastavení podmínek pro slaďování pracovního a osobního života.

V březnu 2022 se tedy pustíme do identifikace toho, jak se naše organizace posunula od roku 2018 na poli rovných příležitostí zaměstnanců a zaměstnankyň a také v oblasti harmonizace pracovního a osobního života. Výstupy šetření využijeme pro další zkvalitňování pracovních podmínek v naší organizaci, neboť si uvědomujeme, že naši zaměstnanci a zaměstnankyně jsou to nejdůležitější, co máme!

 

Euregnia je genderově vyváženou společností, zaměstnává 4 muže

Práce účetní je v dnešní době často spojovaná především se ženami. Podobně tomu ještě nedávno bylo i v uherskohradišťské účetní a daňové společnosti Euregnia, kde vládl čistě ženský kolektiv. To se ale změnilo. 1. července 2019 navázala Euregnia spolupráci s Genderovým informačním centrem NORA, o.p.s. Ze spojení těchto partnerů vznikl projekt s názvem „Implementace doporučení genderového auditu v EUREGNIA, s.r.o.“.

„Jednoduše řečeno - cílem projektu bylo podpořit rovnost žen a mužů, ať už v přístupu k zaměstnání a kariérnímu postupu, sladění pracovního a soukromého života nebo nastavení stejné odměny za stejnou práci. A také v daňové a účetní kanceláři zaměstnávat více zástupců mužského pohlaví,“ vysvětluje jednatelka společnosti Euregnia Ing. Ivona Huňková, že se jejich obor setkává s opačným genderovým problémem, než jaký obecně vládne - tedy příliš málo mužů na odpovídajících pozicích.

Projekt potrvá 30 měsíců, ale už po necelých dvou letech dosáhla Euregnia skvělých výsledků. V současnosti totiž zaměstnává čtyři muže, a přestože ve firmě pracuje stále více žen než mužů, hodnotí tento výsledek Ivona Huňková velmi pozitivně.

„Naším cílem bylo v Euregnii zaměstnat dva muže, dosáhli jsme dvakrát tak dobrého výsledku, jsem nadšená,“ říká.

Kromě toho měli všichni zaměstnanci a zaměstnankyně v průběhu trvání projektu možnost absolvovat řadu školení. Jejich cílem bylo vzdělávání pracovníků v týmové spolupráci, systematičnosti a komunikačních dovednostech.

„Jsou to schopnosti klíčové pro spokojené a efektivní fungování firmy. V každé z těchto oblastí jsme jako jednotlivci i celek dosáhli obrovského pokroku,“ dodává jednatelka.

Projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky z operačního programu Zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu.

 

Plánujeme profesní růst pomocí rozvojových plánů

Plán osobního rozvoje je nástrojem používaným v řízení lidských zdrojů, který slouží k zajištění systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků a pracovnic. Systematické vzdělávání má mnoho výhod a předností, mj. formuje dovednosti a znalosti pracovníků a pracovnic, zvyšuje jejich pracovní výkon, produktivitu a kvalitu práce.  Vzdělávací procesy u zaměstnavatelské organizace se navíc inovují díky předchozím zkušenostem.

Mezi hlavní formy rozvoje zaměstnance a zaměstnankyně patří:

 • vzdělávací kurzy a školení;
 • domácí i zahraniční stáže;
 • účast na konferencích oboru blízkého zaměstnanci či zaměstnankyni;
 • poradenská a konzultační činnost;
 • sebevzdělávání (např. studium cizích jazyků).

Kroky při formulování plánu osobního rozvoje:

 • identifikace potřeb rozvoje zaměstnance či zaměstnankyně;
 • stanovení cílů k dosažení;
 • stanovení náplně a formy (metod) rozvoje zaměstnance či zaměstnankyně;
 • časový plán činností;
 • hodnocení.

Při sestavování plánu osobního rozvoje zaměstnance či zaměstnankyně je nutné zvážit:

 • zda je zvolená forma rozvoje zaměstnance či zaměstnankyně realizovatelná (zda například existuje možnost zahraniční stáže u organizace podobného zaměření);
 • zda má pro zaměstnance a zaměstnankyni význam (zda například zaměstnanec nebo zaměstnankyně neodejde do důchodu, na mateřskou či rodičovskou dovolenou);
 • zda jsou potřebné finanční prostředky na rozvoj zaměstnance a zaměstnankyně;
 • časové možnosti zaměstnance či zaměstnankyně (je nutné zvážit, zda v případě, že bude vzdělávání probíhat v rámci pracovní doby, bude mít organizace za daného zaměstnance a zaměstnankyni odpovídající náhradu; u dlouhodobých stáží je nutné brát v úvahu rodinné důvody, apod.).

 

Vzdělávání u nás v době mimořádných opatření

Součástí projektu „Implementace doporučení genderového auditu v EUREGNIA, s.r.o.“ je vzdělávání a koučink zaměstnankyň a zaměstnanců. Aktivity vždy probíhaly prezenčně, ale koronavirová opatření nás přiměla k přechodu na novou, onlinovou formu školení. V průběhu října a listopadu 2020 proběhla celkem 3 školení, kde jsme využili přítomnost lidí na pracovišti a vytvořili týmy, které se propojily s těmi lidmi, co kvůli opatřením pracovali z domu. Nový model vzdělávání se osvědčil.

Společné online vzdělávání bylo proloženo skupinovou prací, vznikly užitečné dokumenty navázané na potřeby z praxe. Obsah školení rozvíjel témata, která se vinou celým projektovým obdobím. Jsou to klíčové kompetence - systematičnost, týmová spolupráce a komunikace - v různých formách využití. Respektující přístup v jednáních, obrana proti manipulaci a systematické naplňování cílů v souladu s hodnotami zdravé společnosti jsou nadčasová a důležitá témata. Ceníme si možnosti dále se rozvíjet a osvojovat si při tom pokročilejší technologie.

 

Spolupráce s EUREGNIA pokračuje

Na jaře 2018 proběhl v soukromé firmě EUREGNIA s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti genderový audit, který realizovala naše organizace. EUREGNIA je společností specializující se na služby poskytované v oblasti účetnictví, daní, ekonomického poradenství a digitalizace dokumentů.

Vedení společnosti se rozhodlo pokračovat v nastolené spolupráci a věnovat se i nadále společně otázkám spojeným se slaďováním pracovního a osobního života zaměstnankyň a zaměstnanců a s podporou diverzity pracovního kolektivu.

1. července 2019 byl zahájen partnerský projekt s názvem „Implementace doporučení genderového auditu v EUREGNIA s.r.o.“. Projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) z programu Operační program Zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu.

Projekt bude trvat 30 měsíců a v jeho rámci budou rozvíjeny a zaváděny konkrétní nástroje personální politiky a také bude podpořeno cílené vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň firmy.  V závěru projektu proběhne opakovaný audit s cílem mj. vyhodnotit zavedená opatření.

 

Začátek projektu "Implementace doporučení genderového auditu v EUREGNIA s.r.o."

1.července 2019 byl zahájen partnerský projekt s názvem "Implementace doporučení genderového auditu v EUREGNIA s.r.o.". Projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky z programu Operační program pro Zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu a bude trvat 30 měsíců. 

Zpráva o průběhu projektu:

V první fázi ředitelka firmy Euregnia, Ing. Ivona Huňková a senior expertka GIC Nora, Mgr. Kateřina Hodická v konzultaci s dalšími zapojenými osobami nastavili akční plán s harmonogramem aktivit. Od září proběhly workshopy pro zjištění silných stránek a preferencí zaměstnankyň a zaměstnanců firmy Euregnia, Součástí byla typologie osobnosti s použitím různých testů z oblasti kariérního poradenství, vyhodnocení lektorkou Mgr. Dagmar Mega a následným výkladem. Vysvětlení k jednotlivým typům osobností je přínosem jednak pro týmovou spolupráci a také výchozím bodem pro další vzdělávání v oblasti komunikačních strategií při kontaktu s klienty a dalšími subjekty, se kterými firma Euregnia spolupracuje. Během projektu budeme také zdokonalovat náborový postup při přijímaní nových zaměstnanců/kyň. Zde je znalost složení týmu a požadavků na nové zaměstnance také klíčová. Po typologii osobnosti probíhají návazné individuální konzultace pro upřesnění vzdělávacích potřeb a související další profesní vzdělávání i aktivity pro osobnostní rozvoj. Připravujeme se na development centrum – což je nástroj pro intenzivní zmapování úrovně klíčových kompetencí potřebných pro jednotlivé pracovní pozice a plán profesního rozvoje. O dalším průběhu projektu přineseme brzy podrobné informace.

Máme zkušenost s development centrem!

Ještě nedávno většina z nás v EUREGNIA týmu netušila, co si představit pod pojmem development centrum. Věděli jsme, že je to nějaký nástroj používaný v personalistice, a to většinou velkými firmami, ale konkrétnější představu o tom, co nás díky projektu čeká, jsme neměli.

Až konečně 4. listopadu 2019 jsme development centrum zažili na vlastní kůži. Na pracoviště k nám hned po ránu přišly čtyři hodnotitelky z GIC NORA týmu. Krátce se nám představily a mohlo se začít. I když vlastně ten začátek pro nás nastal o hodně dříve. Museli jsme totiž v našem týmu vymyslet a společně si odsouhlasit, na jaké tři klíčové kompetence se má development centrum zaměřovat. Měly to být charakteristiky, které jsou důležité pro práci v naší společnosti. V EUREGNIA jsme se shodli na tom, že pro úspěšnost naší práce jsou zásadní: týmová kooperace, systematičnost a komunikační dovednosti.

Tým GIC NORA pro nás připravil sérii rozmanitých aktivit, během kterých hodnotitelky pozorovaly naše individuální či společné počínání. Aktivit bylo celkem pět a skrývaly se pod rozličnými tajemnými názvy, jako např. Rytíři u kulatého stolu, Věž, Máme milion nebo Ztroskotání na moři. Některé aktivity byly více strukturované, jiné méně, v některých bylo zapotřebí pracovat v malých skupinkách, na jiných se naopak podílel celý náš pracovní kolektiv.

A celodenním plněním úkolů to neskončilo! Před Vánoci nás v EUREGNIA čekal pomyslný dárek v podobě hodnotících zpráv, které jsme dostali od hodnotitelek pod stromeček.

Development centrum:

-        Na rozdíl od běžných životních a pracovních situací se hodnotitelé a hodnotitelky po celou dobu soustředí výhradně na záznam chování účastníků a účastnic;

-        Chování zúčastněných dokládají objektivně pozorovatelnými „důkazy“ (např. výroky, neverbální projevy apod.);

-        Hodnotitelé a hodnotitelky se nezabývají osobními sympatiemi ani výsledkem práce, ale projevy chování jednotlivých účastníků a účastnic;

-        Pro větší objektivitu se hodnotitelé a hodnotitelky střídají v hodnocení různých osob;

-        DC se vždy zaměřuje na pozorování konkrétních kompetencí.

V roce 2020 pokračuje partnerský projekt realizovaný EUREGNIA společně s brněnskou neziskovou organizací GIC NORA. I přes potíže spojené s aktuální koronavirovou krizí, která nutí obě organizace flexibilně přizpůsobovat harmonogram projektu nepředvídatelné situaci a také nastavit nové způsoby vzájemné komunikace (včetně zintenzivnění online kontaktů), se mnohé daří. Pokračuje vzdělávání  interního EUREGNIA týmu externí expertkou Mgr. Dagmar Mega. Připravuje se profesní vzdělávání pro nově nastoupivší zaměstnankyně i zaměstnance.

V neposlední řadě probíhá i revize nastavení personálních procesů v EUREGNIA. Ke všem existujícím pracovním pozicím byly připraveny podrobné popisy náplně práce. Dále byly specifikovány odborné znalosti a dovednosti a také měkké kompetence nezbytné pro pracovní pozice v organizaci. Tyto informace byly včleněny do interní směrnice, která má sloužit mj. jako vodítko při náboru nových zaměstnanců a zaměstnankyň do organizace. Rovněž však bude podkladem pro nově příchozí pracovníky a pracovnice při jejich seznamování se s prací ve společnosti  EUREGNIA.

Nepleťme si assessment centrum a development centrum!

V nejbližších dnech si zaměstnankyně a zaměstnanci EUREGNIA  budou moci zažít na vlastní kůži tzv. development centrum, které se u nás realizuje díky společnému projektu s Genderovým informačním centrem NORA.

Často se mě ptáte, co to vlastně to development centrum je. A také vás zajímá, jestli má development centrum něco společného s assessment centrem, které jste si už někteří z vás měli možnost během své profesní praxe vyzkoušet. Vaše otázky a zvědavost pro mě byly impulzem pro vytvoření tohoto textu, pro který mi dodaly podklady naše spolupracovnice z GIC NORA.   

Assessment centrum je dnes již běžnou součástí výběrových řízení, při nichž jsou vybíráni zaměstnanci a zaměstnankyně na pozice středního a vyššího managementu, pozice úzce specializované či takové, kde je předpokládán přímý kontakt s klientelou. Assessment centrum umožňuje zaměstnavateli získat pohled na uchazeče či uchazečku z různých perspektiv (budoucí nadřízený, kolega, nezávislý pozorovatel apod.) a v odlišných situacích. Využívány jsou individuální či skupinové aktivity, které se více či méně podobají těm reálným na pracovišti. Hodnotí se přitom jedna či více kompetencí (tj. nejen znalosti nebo vědomosti v oboru, ale i vlastnosti nebo celá osobnost), které zaměstnavatel považuje za klíčové pro danou pozici. Assessment centra se účastní vždy několik uchazeček a uchazečů najednou, což umožňuje jejich přímé srovnání.

Ruku v ruce s rostoucí oblibou této metody se zvyšuje zájem zaměstnavatelů rozvíjet klíčové kompetence také u svých stávajících zaměstnankyň a zaměstnanců. K tomu pak slouží obdobná metoda, tzv. development centrum neboli také rozvojové centrum. Při ní je kladen důraz nikoliv na výběr nejvhodnějšího kandidáta či kandidátky, ale na samotné hodnocení účastníků a účastnic. To je předáváno formou zpětné vazby s doporučením individuálního plánu. Z důvodu účasti zaměstnanců a zaměstnankyň zastávajících různé pracovní pozice se development centrum často zaměřuje pouze na rozvoj tzv. „měkkých“ dovedností (např. spolupráce, sebeprezentace, kreativita), tedy těch, které jsou pro všechny profese společné.

 

Partneři

CENTRUM AKROPOLIS

Jsme partneři projektu "Potřebujeme genderové brýle?" Projekt centra Akropolis podpořený OP LZZ, 2012-2015.

 

Více informací o projektu najdete zde.

 

Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s.r.o.

Vyhledali jsme vhodné kandidáty do soutěže "Vstřícný zaměstnavatel 2013".

 

https://www.pik-pd.cz/

 

Valašský film DĚDA

… jaro, dožínky, Vánoce na Valašsku, svatojánské ohně... Zajímá vás jak to vše prožívali naši předkové? A jak se žije na Valašsku teď?

Sledujte s námi velké prázdninové dobrodružství sourozenců Frantíka a Aničky z Prahy, kteří přijíždějí za dědečkem na Valašsko. V celovečerní rodinné komedii s nimi prožijte prázdninová dobrodružství nejen na dědově chalupě. Že vnoučci přijíždějí na prázdniny ví celá dědina. Některé věci ale před nimi musí lidé z vesnice držet pod pokličkou. On totiž ten náš děda není jen tak obyčejný chlap z Valach... Příběh vás provede historií, zvyklostmi, řemesly, nářečím, přírodou a událostmi současného i dobového Valašska. Vše s dědovi vlastním humorem, za účasti svérázných domorodců, s napětím dramatických momentů i překvapivých rozuzlení.

...odložte na chvíli mobily, tablety a klávesnice počítačů...

Zastavte čas a přijďte s rodinou do kina. Užijte si nový Valašský film DĚDA, kterého jsme partnerem.

 

http://www.filmdeda.cz/

 

Pomáháme

 

Benefice pro Báru

EUREGNIA se rozhodla podat pomocnou ruku v rámci projektu BENEFICE PRO BÁRU. Benefice byla pořádána na podporu sedmileté Báry, která trpí spinální svalovou atrofií. Akce se konala v sobotu 31. 5. 2014 a EUREGNIA ji podpořila věcným darem do tomboly, jejíž výnos bude věnován na nákup speciálního vozíku a speciálního koupacího lehátka pro Báru.

 

Nemocnice Uherské Hradiště

Dne 15.8.2013 byl v Uherskohradišťské nemocnici slavnostně uveden do provozu 57.babybox. EUREGNIA s.r.o. je jedním z dárců na jeho zřízení.

 

EUREGNIA podporuje Nadané studenty

Ve svých řadách rádi vítáme kolegy, kteří jsou odborníky ve svém oboru, a především lidi zapálené pro svou práci. Proto jsme se rozhodli zapojit do projektu Nadaní studenti, který realizuje Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Projekt je určen pro aktivní studenty v bakalářských i navazujících magisterských studijních programech. Studenti mohou v rámci projektu spolupracovat s významnými firmami, mezi které se zařadila i EUREGNIA.

Studenty čeká stáž ve vybrané firmě, práce na zadaném projektu a především neocenitelná praktická zkušenost, která se jim do budoucna stane obrovskou výhodou při uplatnění na trhu práce. Někteří ze studentů dokonce mohou po ukončení stáže získat zaměstnání přímo ve firmě, kde stáž v rámci projektu absolvovali. Minimálně však odejdou s certifikátem, který jim poslouží jako doklad o dalším vzdělání.

 
 
Projekt "HORIZONT"

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "HORIZONTCZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004039“ projekt pro osoby starší 50 let, které se chtějí vrátit na trh práce. Projekt je realizován společností Akropolis, z.s. a je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.

www.esfcr.cz

 
Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

 

Organizujeme

 

Nahniličko

EUREGNIA s.r.o. byla organizátorem divadelního představení "Nahniličko aneb poněkud dojatý", autorské hry Jana Krause. Představení se uskutečnilo v Uherském Hradišti na Klubu Kultury 24.1.2011.

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 27665135.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 27665135.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.