Další služby

Zastupování před orgány státní správy

Naše společnost zastupuje klienty na základě plné moci (na určitý úkon ale i kompletní) před všemi orgány státní správy.


Výstup zastupování před orgány státní správy

Profesionální a efektivní jednání s orgány státní správy dokumentuje protokol o výsledku tohoto jednání pro klienta.


Správa plateb

Provádíme správu plateb pro domácí i zahraniční společnosti nebo M.E.P.


Intrastat

Zpracováváme statistiku Intrastat pro přijaté i odeslané zboží a služby.

Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy. Do Intrastatu se vykazují údaje o zboží, které má status Evropského společenství a nepodléhá tak celnímu dohledu ani nevzniká povinnost předkládat ho celním orgánům k provedení celního řízení s podáním celního prohlášení. Povinnost vykazovat data pro Intrastat však nevzniká osobě, která není v ČR registrována k DPH a nemá tak povinnost podávat přiznání k DPH (neplátce DPH). Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob registrovaných nebo identifikovaných k DPH v ČR, které překročí osvobozující hodnotový práh zvlášť při přijetí a zvlášť při odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazů pro Intrastat. Osvobozující práh je stanoven pro odeslání i příjetí stejný – 12 milionů Kč. Překročení osvobozujícího prahu si sleduje každý subjekt, kterému by mohla vzniknout povinnost vykazovat údaje do Intrastatu sám, zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží, a to v rámci každého kalendářního roku počínaje od 1. ledna.


Umíme také:

  • odborné překlady z němčiny, angličtiny, francouzštiny, ruštiny,
  • posouzení nároků a zpracování žádostí o kompenzační bonusy,
  • archivace a uložení dokumentů ve spisovně,
  • zavedení a implementace účetního softwaru,
  • zajištění ocenění majetku,
  • zajištění a orgaizace auditu,
  • vyřízení licence k výrobkům a službám, ochranné známky, patenty.